Verzet tegen de Spelling - Siegenbeek

Vorige Menu Volgende
Pieter Behaegel

'[...] nadat de zetel der wetenschappen, met de Spaansche beroeringen, uit Vlaanderen, weleer het bloeijendste der Nederlandsche gewesten, naar Holland werd overgevoerd, is de uitspraak van dit aanzienlijkst deel der Republiek de algemeene geworden, en ten grondslag der spelling aangenomen.'
MATTHIJS SIEGENBEEK,
VERHANDELING OVER DE SPELLING DER NEDERDUITSCHE TAAL

In Vlaanderen kwamen sommigen in verzet tegen deze opvatting.

Pieter Behaegel (1783 - 1857) b.v. eindigt zijn werk over de Nederduytsche spraakkunst met de woorden van Franciscus D. van Daele (1737 - 1818) in zijn Tyd-verdryf (1805):
'Ach! nederlandsche Minerva! wat hebt gy verloren aen Maria-Theresia, die weergaelooze vriendin der weetenschappen, en overmilde koesterheldin der vrye konsten. Onder haer, door Des Roches, stond het nederduytsch eenen beredenkavelden stand bekomen. 'T is voorby.'

Handtekening Pieter Behaegel