Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties

Cultuurbibliotheek > Publicaties > Cartografie

ATLAS  MINOR

GERARDI MERCATORIS

à I. Hondio plurimis aeneis Tabulis

auctus et illustratus: denuo recognitus,

additisque novis delineationibus

emendatus.

 

AMSTERODAMI,

Ex officina

IOANNIS IANSSONII.

M D C XXVIIII

 

 

Het exemplaar 2007/3266 van de Cultuurbibliotheek is volledig conform de beschrijving 352:21 van Koeman’s Atlantes Neerlandici IIIB p. 530-536. De atlas, oblong 18 x 24 cm, bevat: Opdracht aan Frederick Henrick, Epigramma, Een korte ende nootwendighe onderrichtinghe…, de beschrijvende teksten met de 143 kaarten, en het ‘Register der voornaemster Landtschappen, Provincien, Steden ende Eylanden, die in dit werk vervatet ende beschreven zijn’. De atlas is niet gekleurd. De druk is soms slordig met nogal wat foute paginering en de kaarten 52 en 53 zijn verwisseld. Op p. 234 staat een Register ofte Tafel der Kaerten van Vranckrijck , op p. 341 Register Ofte Tafel der Caerten die tot de Nederlanden gehooren. Deze twee registers overlappen mekaar gedeeltelijk.

 

De titelpagina van ons exemplaar is die van de Latijnse uitgave 352:01 van 1628. De datum werd echter met inkt bijgewerkt tot MDCXXVIII in plaats van de oorspronkelijke schrijfwijze. Volgens Koeman zijn er wel meer Nederlandse exemplaren met een Latijnse titelpagina.

 

De eerste editie van de Atlas minor (1607) werd door Jodocus Hondius uitgegeven. De atlas werd tot in 1734 heruitgegeven. Toen telde hij 240 kaarten. Vanaf 1628 werden platen van Petrus Kaerius en Abraham Goos ingelast. Op 25 kaarten (81, 83, 84, 85, 88, 89, 103, 114, 116, 121, 126, 127, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143) wordtPetrus Kaerius Caelavit  vermeld.

 

 

De eerste Nederlandse editie is van 1630. Ons exemplaar behoort tot deze editie al spreekt de bijgewerkte titelpagina dat tegen. De ‘Voor-reden’ vermeldt echter duidelijk 29 Decembris M.D.C.XXIX. Koeman besluit dus dat de editie van 1630 is.

 

De ‘Voor-Reden’ is van Ernst Brinck. Hij is ook de vertaler.

 

Ernst Brinck (Harderwijk 1582/3 – Harderwijk 4 dec 1649), heeft nogal wat gereisd in Europa en reisverslagen nagelaten. Hij was dus zeker geïnteresseerd in de ‘geographia’. Voor hij burgemeester van Harderwijk werd, was hij twee jaar eerste secretaris van de Nederlandse gezant Cornelis Hagha, in Konstantinopel.

 

Zijn voorrede begint met een lofzang op de geografie die aan groten en kleinen goede diensten kan bewijzen. Door de hulp van de groten der aarde groeit de kennis van de wereld, en dat is ook nodig want de aarde en de grenzen veranderen voortdurend door natuurrampen en door oorlogen. Hij looft Filips II die A. Ortelius steunde maar ook regelmatig een blik wierp op de kaarten om te zien of hij zijn rijk niet kon uitbreiden, zijn leuze indachtig Unus non sufficit orbis.

Hij vertelt een paar anekdotes over een Perzische gezant in Konstantinopel die kaarten van Ortelius kopieerde en daardoor ‘Muphtii’ werd, en hoe hij in 1614 voor de vizier plaatsnamen op de kaarten, uit het Latijn moest vertalen.

De kaarten zijn het werk van Gerard Mercator en van Jodocus Hondius, schrijft hij, maar ze zijn in het Latijn gesteld. Er waren al Franse en Duitse vertalingen. Hij heeft de Latijnse teksten  “tot gerief van velen”  nu ook “in onze Nederlandtsche spraecke” vertaald. “De Nederlandsche natie comt dien lof toe, als datse sints een hondert jaren herwaerts dese Geographische const, voor alle andere natien, meest in achtingh gehadt, de selve vermeerdert ende verbreydt heeft, ende dat niet alleen in Theoria, maer oock bysonder in praxi…” Hij vindt het prachtig dat “den krijghs-handel, den koop-handel ende de studien ofte geleertheyt…” nergens zo goed samenwerken als in Nederland onder het bestuur van Frederick Hendrick die dan ook uitbundig bejubeld wordt en nederig gevraagd, de opdracht aan hem, te willen aanvaarden.

 

In “Een korte ende nootwendighe onderrichtinghe” vernemen we dat de nulmeridiaan die “der Fortunatarum Insularum” is. “Doch sommighe nemen hedensdaeghs de lenghte…van de Vlaemsche Eylanden, die men oock Azores noemt, om dat de naelde van  het Compas daer recht int Noorden haer is wendende.”

Verder worden de verschillende soorten mijlen vergeleken “dewijl de mijlen in verscheyden Landschappen somtijds veel van malckanderen verschillende syn.”  

 

Het boek telt 763 genummerde bladzijden met teksten en kaarten  doorlopend genummerd. Het wordt afgesloten met een “Register der voornaemster Landtschappen”. De tekst is in een gotische letter gezet maar titels en Latijnse namen of speciale gegevens staan in romein. De beschrijvingen van Frankrijk, en in mindere mate van de Nederlanden, zijn het meest uitgebreid. De 12 kaarten van de Nederlanden hebben alle eenzelfde kader. In tegenstelling met de meeste andere kaarten is het Noorden niet altijd bovenaan maar is de oriëntatie aangepast aan het kader van deze vrij kleine kaarten.

 

Al is het papier van ons exemplaar nog in goede staat, de perkamenten binding was volledig versleten en verhinderde het goed gebruik van de atlas. De foto’s bewijzen dat. Daarom werd in 2008 besloten ons exemplaar opnieuw te laten inbinden. De titelpagina werd nodig versterkt.

 

Walter de Smaele

juni 2008

 

Overzicht van de kaarten met afbeeldingen:

Nr. Titel Pag.
1 Beschryvinghe der Wereldt 3
2 Beschryvinghe van Europa 7
3 Beschryvinghe van Africa 11
4 Beschryvinghe van Asia 17
5 Beschryvinghe van America 23
6 Beschryvinghe van des Noorder-Pools 27
7 Beschryvinghe van Ysland 31
8 Beschryvinghe van Britannien 37
9 Beschryvinghe van Yrlandt 43
10 Beschryvinghe van Ultonia 47
11 Beschryvinghe van Momonia ende Lagenia 51
12 Beschryvinghe van Schotlandt 57
13 Beschryvinghe van het Zuyderlickste deel van Schotlandt 61
14 Beschryvinghe van Noord-Schotlandt 67
15 Beschryvinghe van Engelandt 71
16 De tweede Caerte van Enghelandt 77
17 De derde Caerte van Enghelandt 81
18 De vierde Caerte van Enghelandt 85
19 De vyfde Caerte van Enghelandt 91
20 De seste Caerte van Enghelandt 95
21 De sevende Caerte van Engelandt 101
22 Beschryvinge van Norvvegen ende Zweeden 105
23 Beschryvinghe van Denemarcken 117
24 De tweede Caerte van Denemarcken 121
25 De derde Caerte van Denemarcken 125
26 De vierde Caerte van Denemarcken 131
27 Beschryvinge van Pruyssen 135
28 Beschryvinghe van Lyflandt 139
29 Beschryvinge van Ruslandt ofte Moscovien 145
30 Beschryvinge van Moscovien 149
31 Beschryvinghe van Littouwen 153
32 Beschryvinghe van Sevenberghen 159
33 Beschryvinghe van Precopenser Tartarye 163
34 Beschryvinghe van Spaengien 167
35 Beschryvinghe van Portugael 183
36 Beschryvinghe van Gallicia, Leon ende Asturias de Oviedo 187
37 Beschryvinghe van Bisaja, Guipuscoa, Navarra ende Asturias de Santillana 193
38 Beschryvinghe van Oudt ende Nieuvv-Castilien 197
39 Beschryvinghe van Andaluzia ende Granada 201
40 Beschryvinghe van Valentia, Murcia, met de Eylanden Majorca, Minorca ende Yvica 207
41 Beschryvinghe van Aragonia ende Catalonia 211
42 Beschryvinghe van Vranckryck 237
43 Beschryvinghe van Britannien, Normandien ende la Beausse 251
44 Beschryvinghe van Aquitanien ofte Gasconien 255
45 Beschryvinghe van Provence 259
46 Beschryvinghe van Picardien ende Champagne 263
47 Beschryvinghe van Francia 269
48 Beschryvinge van Bolonia 273
49 Beschryvinge van Anjou 277
50 Beschryvinge van Berry 281
51 Beschryvinghe van Poictou 285
52 Beschryvinge van het Noordelijkckste deel van Lothringen 291
53 Beschryvinge van het Zuyderlijckste deel van Lothringen 295
54 Beschryvinge van het Hartochdom van Bourgundien 299
55 Beschryvinghe van het Graefschap van Bourgundien 303
56 Beschryvinghe van Lyonnois 309
57 Beschryvinghe van Switzerlant 311
58 Beschryvinghe van het Zurichgow 317
59 Beschryvinghe van het Wipflisburgergow 321
60 Beschryvinghe van Lacus Lemani 325
61 Beschryvinge van het Argow 331
62 Beschryvinghe van de Nederlanden 345
63 Beschryvinghe van Vlaenderen 361
64 Beschryvinghe van Brabant 367
65 Beschryvinghe van Hollant 369
66 Beschryvinghe van Zeeland 375
67 Beschryvinghe van Gelderlant 379
68 Beschryvinghe van Artoys 383
69 Beschryvinge van Henegouvven ende Namen 387
70 Beschryvinghe van Lutzenburgh ende Trier 393
71 Beschryvinge van VVest Vrieslant 397
72 Beschryvinghe van Utrecht 401
73 Beschryvinghe van Groeninghen 405
74 Beschryvinghe van Duytslant 419
75 Beschryvinghe van Embden ende Oldenburch 433
76 De I. Caerte van VVestphalen 439
77 De II. Caerte van VVestphalen 443
78 De III. Caerte van VVestphalen 447
79 Beschryvinghe van Meurs, Cleef ende Gulick 453
80 Beschryvinghe van Luyck 457
81 Beschryvinghe van Waldeck 461
82 Beschryvinghe van vande Platz 465
83 Beschryvinghe van VVirtembergh 469
84 Beschryvinghe van Neder Elsasz 473
85 Beschryvinghe van Over Elsasz 477
86 Beschryvinghe van Neder Saxen 481
87 Beschryvinghe van Brunsvvijck 487
88 Beschryvinghe van Hessen 491
89 Beschryvinghe van Duringhen 495
90 Beschryvinghe van Franckenlant 501
91 Beschryvinghe van Beyeren 505
92 Beschryvinghe van vande Opper Paltz 509
93 Beschryvinghe van Opper Saxen, Meyssen ende Lausenitz 513
94 Beschryvinghe van Brandenburgh ende Pomeren 519
95 Beschryvinghe van Bohemen 525
96 Beschryvinghe van Moranvien 529
97 Beschryvinghe van Oostenrijck 533
98 Beschryvinghe van Saltzburch ende Carinthien 539
99 Beschryvinghe van Polen ende Silesien 543
100 Beschryvinghe van Hungaryen 547
101 Beschryvinghe van Italien 553
102 Beschryvinghe van Lombardien ende Valesia 569
103 Beschryvinghe van Tyrol ende Tarviso 573
104 Beschryvinghe van Piemont, Montserrat ende Genua 579
105 Beschryvinghe van Romandiola, Parma ende Mantua 583
106 Beschryvinghe van Brixia ende Mylanen 587
107 Beschryvinghe van Verona, Vincenza ende Padua 593
108 Beschryvinghe van Friuli, Istria ende Carniola 597
109 Beschryvinghe van Tuscanen 603
110 Beschryvinghe van de Marca d´Ancona ende Spoleten 607
111 Beschryvinghe van Campagna di Roma 611
112 Beschryvinghe van Abruzzo ende Terra di Lavoro 617
113 Beschryvinghe van Puglia Piana, Terra di Barri, Calabria ende Lucania 621
114 Beschryvinghe van Corsica ende Sardijnen 625
115 Beschryvinghe van Sicilien 629
116 Beschryvinghe van Styrmarck 635
117 Beschryvinghe van Sclavonia, Croatia, Bosnia, met een ghedeelte van Dalmatia 639
118 Beschryvinghe van VValachia, Servia, Bulgaria ende Romania 643
119 Beschryvinghe van Grieckenlandt 647
120 Beschryvinghe van Macedonien, Epirus ende Achaja 653
121 Beschryvinghe van Morea 657
122 Beschryvinghe van Candien, mitsgaders eenige andere Eylanden ontrent Grieckenlant 661
123 Beschryvinghe van Barbarien, Tunis ende AEgypten 667
124 Beschryvinghe van Marocco 675
125 Beschryvinghe van Fez 679
126 Beschryvinghe van Paep-Ians Landt ende Congo 683
127 Beschryvinghe van Guinea, de Eylanden van S. Thomae, del Principe ende Annabon 689
128 Beschryvinghe van Turckyen 695
129 Beschryvinghe van het Heylighe Landt 699
130 Beschryvinghe van kleyn Asien 703
131 Beschryvinghe van Cyprus, mitsgaders eenighe andere Eylanden 707
132 Beschryvinghe van Persien 713
133 Beschryvinghe van Tartaryen 717
134 Beschryvinghe van China 723
135 Beschryvinghe van Oost-Indien 727
136 Beschryvinghe van der Moluckscher Eylanden met noch eenighe andere 731
137 Beschryvinghe van Iapan 735
138 Beschryvinghe van Zeylan 739
139 Beschryvinghe van Nieuw-Spaengien 745
140 Beschryvinghe van Virginia ende Florida 749
141 Beschryvinghe van der Eylanden van Cuba, Hispaniola, Iamaica, S. Ioannis ende Margarita 753
142 Beschryvinghe van Zuyd America 757
143 Beschryvinghe van de Strate van Magellanen 763