Cultuurbibliotheek
Bibliotheek met onderwijstraditie
Informatie Catalogus Archief E-publicaties


V.Z.W. Stock-Laureyns voor boek en cultuur

Magdalenastraat 30

8200 Brugge

Identificatienummer: 1914791

Ondernemingsnummer: 445543467

 

 

Statutenwijziging

 

De Algemene Vergadering beraadslagend, beslissend overeenkomstig de Wet van 2 mei 2002 en overeenkomstige haar statuten, verschenen in het  Belgisch Staatsblad op 1991-11-07 en op 2001-05-03 onder het identificatienummer 1914791 heeft de hierna volgende statutenwijziging aangenomen met algemeenheid van stemmen.

 

De vroegere tekst van de statuten wordt opgeheven en vervangen door de onderstaande nieuwe tekst.

 

Titel 1 – Naam, zetel, doel en duur

 

Artikel 1. 

De vereniging draagt als naam: VZW VERENIGING STOCK- LAUREYNS VOOR BOEK EN CULTUUR”.

 

Artikel 2.

De vereniging heeft haar maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Magdalenastraat 30.  De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brugge.  De maatschappelijke zetel kan overgebracht worden naar elke andere plaats in Brugge bij beslissing door de Algemene Vergadering.

 

 Artikel 3.

-     De vereniging heeft tot doel: aan vorsers de nodige hulp bieden voor studiën en  

opzoekingen nopens het verband tussen school, methodiek, didactiek, cultuur en boek.

 

-     Zij is bevoegd om, betreffende alle roerende en onroerende goederen die zij voor de verwezenlijking van haar doel nodig heeft, eigendom- of andere zakelijke rechten te oefenen. In ondergeschikte orde mag zij zekere economische activiteiten uitoefenen op voorwaarde dat de opbrengst daarvan uitsluitend besteed wordt aan het hoofddoel.

 

 

Artikel 4.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

 

Titel 2 - Leden

 

Artikel 5.

a)  Het aantal werkende leden is gesteld op minimaal dertien en maximaal vijftien. 

Op de zetel van de VZW wordt door de Raad van Bestuur een register van de leden gehouden.

Dit register vermeldt de naam, voornamen en woonplaats van de leden of in geval het een

rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel.

Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden door toedoen van de Raad van Bestuur in dat register ingeschreven worden binnen de acht dagen nadat hij van de beslissing in kennis gesteld is.

 

Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede

alle notulen en beslissingen van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van

de personen , al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan

een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

 

 

b) Tot de vereniging kan als werkend lid toetreden al wie door de Algemene Vergadering

als dusdanig wordt aanvaard.

 

c) Het lidmaatschap van de vereniging brengt met zich meteen de aanvaarding mede van         haar statuten en gebeurlijk van haar huishoudelijke reglementen.

 

d) Dit lidmaatschap - van onbepaalde duur – eindigt door  ontslag, uitsluiting, overlijden of burgerlijke onbekwaamheid.

 

e) Bij vacature van een lidmaatschap wordt in haar bezetting voorzien door de Algemene         Vergadering, binnen de eerste zes maanden na het ontstaan van deze vacature, met dien         verstande dat steeds één persoon van de V.Z.W. “Abdij van Male” erin vertegenwoordigt.

 

f) Het lidmaatschap mag niet worden toegekend aan meer dan twee leden van een bestaande V.Z.W.

 

g) Ontslag van lidmaatschap dient bij per post aangetekend schrijven aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht, minstens één maand voor de datum van inwerkingtreding van het ontslag.

 

Tot uitsluiting van lidmaatschap is geen opgave van reden vereist, doch het daarbij betrokken lid dient vooraf door de Algemene Vergadering daarover gehoord te worden.

 

h) De leden van de vereniging zijn niet verplicht tot een geldelijke of andere bijdrage.

 

Titel 3 – Raad van Bestuur

 

Artikel 6.

a) De vereniging wordt bestuurd door een raad van tenminste vijf bestuurders, leden van de vereniging.

 

b) De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, die hun mandaat ook kan herroepen.

 

c) Het mandaat van ieder bestuurder duurt zes jaar: het is echter onmiddellijk daarop vernieuwbaar. Dit mandaat is onbezoldigd.  De Voorzitter van de Raad van Bestuur is bevoegd en verplicht toe te zien op de tijdige vervanging en / of  herkiezing van de bestuurders.

 

d) Het mandaat van bestuurder eindigt ook door ontslag, afzetting (of herroeping van het mandaat) door de Algemene Vergadering, alsook door verlies van het lidmaatschap van de vereniging.  Binnen de maand volgend op een beëindiging, dient de Algemene Vergadering een nieuwe bestuurder te benoemen.

 

Uitgetreden of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging.  Evenmin hebben zij het recht om door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengsten of gestorte gelden te vorderen.

 

 

e) Tot bestuurders worden door de leden van de vereniging benoemd

 

Martens Luc, Vanleene Patrick, Anthierens Claude, Seynaeve Koenraad

 

die onderhavige akte ook tot bewijs van aanvaarding van hun bestuursmandaat ondertekenen.

 

f) Onder zijn leden duidt de Raad van Bestuur aan:

 

1° één voorzitter, die de vergaderingen van deze raad en van de vereniging

     samenroept, hun dagorde vaststelt en hun besprekingen leidt.  Hij is tevens

     voorzitter van de Algemene Vergadering.  Hij voert alle verrichtingen uit

     met de post en bankinstellingen;

     een  lid van de algemene vereniging, door een andere V.Z.W. aangeduid, kan

     geen voorzitter worden;

2° één vice-voorzitter, die bij ontstentenis van de voorzitter, de voormelde

     bevoegdheden heeft;

3° één secretaris, die de notulen van de raadsvergaderingen en deze van de

     algemene vergaderingen houdt, alsook alle archieven van de vereniging

     bewaart;

4° één penningmeester, die de boekhouding voert, de jaarlijkse rekeningen en

     begrotingen opstelt, ze aan de raad alsook aan de algemene vergadering

     voorlegt.  Hij voert alle verrichtingen uit met de post en bankinstellingen

     en kan alle bescheiden handtekenen ten aanzien van post en bankinstellingen.

5° één afgevaardige-bestuurder, die het dagelijks bestuur en de lopende zaken van

    de vereniging waarneemt, zijnde onder meer: aankoop en ruil van studieboeken,

    aankoop van bibliotheekmateriaal, handtekenen van de briefwisseling, van de

    kwijtschriften en van alle bescheiden ten aanzien van vervoerinstanties, post en

    bankinstellingen.

 

Voormelde functies eindigen met de functie van bestuurder.

De functie van afgevaardigde-bestuurder kan opgedragen worden aan ieder lid van de Raad van Bestuur.

 

g) De Raad van Bestuur kan, buiten zijn leden, een commissaris benoemen voor het nazien van de boekhouding en van de rekeningen.  Zonder in het bestuur zelf van de vereniging tussenbeide te komen, mag deze commissaris inzage nemen van alle boekhoudkundige stukken, en brengt daarover verslag uit aan de Raad van Bestuur.  De aanduiding van die commissaris geldt voor drie jaar, en is vernieuwbaar.

 

h) De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, van de vice-voorzitter of van twee bestuurders en zulks op de plaats die bij deze bijeenroeping is vermeld.

 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, - bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter,-bij afwezigheid van de voorzitter en van de vice-voorzitter, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

i) De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.  Er dienen echter minstens drie bestuurders aanwezig te zijn geldig te beraadslagen en te beslissen.

Bij staking van stemmen, beslist de bestuurder die de vergadering voorzit. Onthouding geldt als negatieve stem.

 

 

j) Bevoegdheid van de Raad van Bestuur.

 

1)  De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging, en vertegenwoordigt haar          bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.  Deze raad is aldus bevoegd om alle handelingen van bestuur namens de vereniging te verrichten, zijnde ondermeer afsluiten van huurovereenkomsten, beleggen van gelden, benoemen, benoemen en bezoldigen van personeel.  Ook de beslissingen, door de Algemene Vergadering  van de vereniging tot verwezenlijking van haar doel genomen, worden door dezelfde raad uitgevoerd.

Voor daden van beschikking is alleen de Algemene Vergadering bevoegd.

          

2) Voor de akten van rechtshandelingen die buiten het dagelijks bestuur en boven voormelde bijzondere opdracht vallen, en waarvan de waarde 5.000,00 EUR (op index basis 100,okt. 1990) te boven gaat, is de vereniging slechts gebonden door de handtekeningen van minstens twee bestuurders.

 

3) Voor de akten van rechtshandelingen volstaat de handtekening van de afgevaardigde- bestuurder of van een andere bestuurder.

 

4) Bestuurders die namens de raad en de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden, geen bewijs leveren van enige beraadslaging of machtiging.  Is echter de machtiging van de Algemene Vergadering vereist tot het verrichten van een rechtshandeling, dan zal blijk dienen gegeven te worden van deze machtiging.

 

 

k) De notulen van deze vergaderingen worden opgenomen in een daartoe bestemd register en ondertekend door de bestuurder die de vergadering voorzit en de secretaris, of bij ontstentenis van deze laatste, door alle aanwezige bestuurders.

Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, of  door twee bestuurders.

Afschrift van het proces-verbaal der zittingen van de bestuurraad wordt aan iedere bestuurder door de secretaris medegedeeld.

 

 

Titel 4. Algemene Vergadering.

 

Artikel 7.

a) De regelmatig bijeengeroepen Algemene Vergadering vertegenwoordigt al de leden van de vereniging, en haar besluiten binden evenzeer alle leden van de vereniging.

 

b) De Algemene Vergadering wordt tenminste éénmaal in het jaar bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting, alsook van het beleid van de bestuurders.  Deze bijeenkomst is gesteld normaal in de eerste helft van oktober.

 

Zij wordt tevens bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging het vereist. De bestuurders zijn bovendien verplicht de Algemene Vergadering bijeen te roepen                  telkens:

-         als tenminste twee werkende leden van de vereniging de Raad van Bestuur daarom bij

geschrift verzoeken, en wel binnen de maand na het indienen van zulk verzoek;

-         het mandaat van één of meer bestuurders einde neemt;

-         een lid van de vereniging dient vervangen te worden.

 

c) Al de werkende leden van de vergadering moeten opgeroepen worden tenminste                   acht werkdagen voor de vergadering, bij gewone brief die de agenda vermeldt, en                   ondertekend is, of door de voorzitter, of door de vice-voorzitter of door het andere het andere oudste lid van de bestuurraad.  De plaats van de vergadering wordt in de oproeping tevens vermeld.

 

d) Deze vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, bij diens ontstentenis door de vice-voorzitter van deze raad en, bij afwezigheid van de voorzitter en de vice-voorzitter, door het oudste lid van de aanwezige leden van de vergadering.

 

e) De secretaris van de Raad van Bestuur is tevens secretaris van de Algemene Vergadering; bij diens ontstentenis duidt de voorzitter van de Algemene Vergadering de secretaris aan.  De voorzitter duidt ook twee stemopnemers aan.

 

f) Op de algemene vergadering beschikt ieder werkend lid over één stem. Ieder lid kan zich op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vereniging, daartoe voorzien van een schriftelijke volmacht. Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

 

g) Om geldig te beslissen moeten tenminste acht werkende leden van de vereniging persoonlijk of bij vertegenwoordiging aan de stemming deelnemen.

 

h) De agenda van de vergaderingen wordt door de Raad van Bestuur vastgesteld. Over de onderwerpen, die niet op de agenda voorkomen kan niet geldig gestemd worden.  Elk onderwerp dat door tenminste twee werkende leden van de vereniging schriftelijk aan de bestuurraad wordt voorgedragen, moet op de agenda geplaatst worden.

 

 i) De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.  Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de vergadering. Onthouding  geldt als negatieve stem.

 

j) Bevoegdheid van de Algemene Vergadering.

 

1.      Zij beraadslaagt en beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en

nodig of nuttig zijn om haar doel te verwezenlijken, behoudens degene die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden sub art 6/lit. j voormeld.

2.      Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd, onder meer , om:

        -   alle aankopen en verkopen van onroerende goederen af te sluiten;

        -   leningen boven de 5.000 EUR aan te gaan of te verlenen (op index-basis 100, okt. ’90)        

        -   toelagen, schenkingen en legaten te aanvaarden en te verwerpen;

        -   hypotheken te verlenen;

        -   rechten en rechtsvorderingen af te staan;

        -   huishoudelijke reglementen op te stellen.

  3.   Bovendien is de Algemene Vergadering bevoegd om:

        -   de leden van de vereniging te aanvaarden en uit te sluiten;

        -   de bestuurders te benoemen en af te zetten;

        -   de rekeningen en begrotingen goed te keuren;

        -   de statuten van de vereniging te wijzigen;

        -   de vereniging te ontbinden.

4.   De Algemene Vergadering kan tot wijzigingen in de statuten van de vereniging

      en haar ontbinding slechts geldig beslissen als:

  de vereniging werkelijk minstens dertien werkende leden heeft;

  minstens twee derden van al de leden persoonlijk aanwezig zijn;

  de wijziging of ontbinding op de agenda van de oproepingsbrief voorkomt;

        de beslissingen genomen zijn bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen;

        wijzigingen van het doel zelf van de vereniging vereist evenwel eenparigheid van

           stemmen van de sub 1° en 2° genoemde leden.

5.   Een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden van de vereniging is vereist om een lid van de vereniging uit te sluiten.

6.  Indien het vereiste aantal leden na twee oproepingen nog niet persoonlijk of door vertegenwoordiging aanwezig is, kan iedere beslissing worden genomen met tweederde stemmen van de persoonlijk opgekomen en de bij mandaat vertegenwoordigde leden.

 

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een daartoe bijzonder bijgehouden register ten zetel van de vereniging, en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.  Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur ondertekend. Afschrift van het proces-verbaal van iedere Algemene Vergadering wordt aan ieder werkend lid van de vereniging gestuurd door de secretaris van de Raad van Bestuur.

 

Titel 5. Begroting

 

Artikel 8.

a) Het boekjaar van de vereniging loopt van één oktober tot dertig september van het volgend boekjaar. Op het einde van elk boekjaar worden door de Raad van Bestuur de rekeningen van verlopen jaar afgesloten en de begroting voor het volgend jaar opgemaakt; ze worden door de penningmeester aan de jaarlijkse Algemene Vergadering voorgelegd.

 

De leden kunnen dan inzage hebben van al de bescheiden waarvolgens rekeningen en begrotingen zijn gemaakt.  Een batig saldo vermeerdert het vermogen van de vereniging en kan niet bij wijze van dividend of hoe dan ook aan haar leden worden uitgekeerd.

 

Titel 6. Ontbinding - Vereffening

 

Artikel 9.

a) De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of uittreden van een lid, in zover het aantal leden daardoor niet beneden het wettelijk minimum (drie) daalt.

 

b) De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, overeenkomstig  het sub artikel 7/j/4 voormeld van de statuten bepaalde, of door een gerechtelijke beslissing.

 

c) In geval van ontbinding:

-         worden de boeken van de ontbonden vereniging volle eigendom van de V.Z.W.

“Abdij van Male”.

-         wordt het overige actief van de vereniging, na aanzuivering van haar schulden,

volle eigendom van de V.Z.W. “Bisdom Brugge” om deze V.Z.W toe te laten

het doel van de V.Z.W. Vereniging Stock-Laureyns voor boek en cultuur, verder te verwezenlijken.

 

d) In geval van vrijwillige ontbinding, worden door de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald, en de wijze van vereffening der schulden vastgesteld.

 

Artikel  10. 

Voor alles waarin de huidige statuten niet is voorzien, zijn de bepalingen van de wet 2 mei 2002 van toepassing.

 

Artikel 11.

Voormelde bestuurders van de vereniging hebben, met eenparigheid van stemmen, onder elkaar benoemd:

 

-         voorzitter: Martens Luc

-         vice-voorzitter: Vanleene Patrick

-         afgevaardigde-beheerder  en secretaris: Anthierens Claude

-         penningmeester: Seynaeve Koenraad

 

 

Tot bewijs van het voormelde werd huidige akte opgesteld en door alle leden  van de

V.Z.W. Vereniging Stock-Laureyns voor boek en cultuur voor akkoord ondertekend op de Buitengewone Algemene vergadering van 24 oktober 2007 te Brugge

 

De Algemene vergadering is samengesteld als volgt:

 

Anthierens Claude

De Jonghe Mieke

de Smaele Henk

Godts Henri                                             

Martens Luc

Meulemeester Jean-Luc

Seynaeve Koenraad

Steinberger Yvonne

Steyaert Erwin

Vancoillie Pol

Vandendriessche Koen

Vanleene Patrick

Vanoverberghe Philip

 

 

 

De voorzitter

 

 

 

 

Luc Martens